สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้จัดให้มีลานกีฬาขึ้นเพื่อให้คนกรุงเทพได้มีสถานที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายของ ผู้ว่า กทม. ปี 2550 ที่ต้องการให้คนกรุงเทพมีสุขภาพที่ดี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตแฃแต่ละเขตจัดหาพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นลานกีฬา และได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์กีฬาและอาสาสมัครที่ดูแลลานกีฬา

Data source cannot be displayed.
สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 158364ff-9306-4281-a737-9805483eb813
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง ลานกีฬา
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลลานกีฬา จำนวนผู้ใช้งาน รายเดือน ในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv