ปริมาณน้ำฝนจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณน้ำฝนจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำฝนจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 0ddd0327-ea8f-4bae-89a3-1c83f82cc2b2
Tags ปริมาณน้ำฝน เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
Contact Email goc.dmr@hotmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source จากการประสานงานเครือข่ายของกรมทรัพยากรธรณี
Data Format
  • Database
  • CSV
  • HTML
  • Shapefile
  • อื่นๆ
API Arcgis Rest Service
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2024-01-08
Data release calendar 2021-06-14
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:4,000
West bound longitude (Geoinformatics data) 97.21
East bound longitude (Geoinformatics data) 105.62
North bound longitude (Geoinformatics data) 20.45
South bound longitude (Geoinformatics data) 5.36
Positional accuracy (Geoinformatics data) ไม่มี
Reference period (Geoinformatics data) ไม่มี
Data release date (Geoinformatics data) 2021-06-14
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API...
Last update dataset : May 12, 2024  
url csv
ปริมาณน้ำในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 4, 2023  
jpeg
ข้อมูลนํ้าฝนรวมรายชั่วโมง(มิลลิเมตร) จากระบบ Telemetering กรมอุตุนิยมวิทยา  ประเภทไฟล์ข้อมูล CVS
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx