กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของส่วนราชการ โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน

Data source cannot be displayed.
กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f652e011-1ebb-4609-a1a9-e9ebff730b3e
Tags Opendata65 Opendata67 กรอบการประเมิน การประเมินส่วนราชการ ตัวชี้วัด ส่วนราชการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
Contact Email me.opdc@opdc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (อ.ก.พ.ร.)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.opdc.go.th/content/filelist/MTI2
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะ 5 ปี
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
แผนปฏิบัติราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี ระยะ 3 ปี ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
ผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะ
Last update dataset : June 14, 2024  
xls