สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
45 datasets found
Order by :
ชุดข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx
รายชื่อเอกสารหลักฐานที่เรียกจากประชาชน เพื่อประกอบการขออนุญาต โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกระทรวง - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อกระบวนงาน - รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx
เป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลทุกฉบับที่เป็นอุปสรรคจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ชุดข้อมูลสถานะการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันทุกกฎหมายมีสถานะ "ไม่ต้องแก้ไข...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
รายชื่อใบอนุญาตที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้, รายชื่อเอกสารที่สามารถออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx
รายชื่อจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่องานบริการ ประเภทงานบริการ และช่องทางการเข้าถึงงานบริการที่เป็น e-Service
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx
ชุดข้อมูลรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งได้ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ ณ ปี พ.ศ. 2563 ตามมติ ครม.
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ที่ระบุอยู่ในคู่มือสำหรับประชาชน โดยองค์ประกอบของชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกระทรวง - ชื่อหน่วยงาน - ชื่อกระบวนงาน -...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของส่วนราชการ โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการต่าง ๆ และปฏิทินการประเมิน
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้ครบทุกกระบวนงาน โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อหน่วยงาน - ชื่องานบริการภายใต้หน่วยงาน
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน ระดับรางวัล
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
จำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Citizen Portal โดยจะประกอบด้วยข้อมูลจำนวน MiniApps จำนวนบริการบนระบบ จำนวนผู้ใช้งานสะสม จำนวนดาวน์โหลดสะสม และจำนวนธุรกรรมสะสม
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อกฎหมาย และใบอนุญาตที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยองค์ประกอบชุดข้อมูล ประกอบด้วย - ชื่อกฎหมาย - ชื่อกระบวนงาน -...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ชุดข้อมูลภาพรวมแผนงาน และการจัดจ้าง รวมถึงขอบเขตการดำเนินโครงการรายปี ประกอบด้วย แผนงาน,งบประมาณ,ระยะเวลาการดำเนินการ,ขอบเขตการดำเนินงาน,ผลผลิต, ผลลัพธ์, งวดเงิน, link download...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน คะแนนการประเมิน สรุปผลคะแนนการประเมินขององค์การมหาชน
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงานที่สมัครรางวัล
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภทรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล การขยายผลงาน
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลกรอบแนวทางการประเมินของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) โดยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf