หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ชุดข้อมูลจะประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภายในส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และวันที่ประกาศใช้

Data source cannot be displayed.
หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 36a45e85-85e8-41bb-9608-05bffa76029d
Tags Opendata66 Opendata67 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และอำนาจ โครงสร้าง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบราชการ 1
Contact Email psdev1@opdc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2023-03-01
Last updated date 2023-03-31
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะ
Last update dataset : June 14, 2024  
xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อย่างน้อยหนึ่งคน 2. ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 5-14 ปี อย่างน้อยหนึ่งคน 3....
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม
Last update dataset : June 12, 2024  
url