ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

Data source cannot be displayed.
ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 28901184-ade2-42fd-9348-be6fcbcd6fdb
Tags Data exchange Data spec EXCEL ศธ. EXCEL สป.ศธ. data dict ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดิน นักเรียน บุคลากรอื่น ผลการเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา มาตรฐาน EXCEL ด้านการศึกษา รายการข้อมูล ด้านการศึกษา รายการข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยน สถานศึกษา
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ตามที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source จากหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
URL https://exchange.moe.go.th
Data Language ไทย
Created date 2022-06-10
Last updated date 2022-06-10
High Value Dataset No Show
Related
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
Last update dataset : June 15, 2024  
api xls
บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Last update dataset : June 15, 2024  
api xls
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api