ข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
facebook   twiter

ชุดข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรม ประกอบด้วย ชื่อต้นแบบนวัตกรรมฯ, ปีงบประมาณที่พัฒนา, หน่วยงาน เจ้าภาพดำเนินการ, หน่วยงานร่วมดำเนินการ,ความคืบหน้าของการดำเนินงาน, งบประมาณที่ตั้งไว้, ปีงบประมาณที่คาดว่าจะดำเนินการ, รายละเอียดต้นแบบที่จะดำเนินการ (เผื่อมีปรับปรุง), เป้าหมายการดำเนินงาน, ตัวชี้วัด, ข้อเสนอ (ปัญหา/อุปสรรค)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการขยายผลต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 18c56e3a-1648-4816-a590-f0b2d3fe2dcd
Tags Design Thinking GOV LAB GOVLAB Opendata64 Opendata67 Prototype ขยายผลต้นแบบ งานบริการ ต้นแบบนวัตกรรม นวัตกรรม
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2024
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
Contact Email foresight@opdc.go.th
Objective
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ผลการสำรวจติดตามการขยายผลต้นแบบนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
  Last update dataset : May 12, 2024  
  json csv
  แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
  Last update dataset : May 12, 2024  
  json csv
  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
  Last update dataset : May 12, 2024  
  csv xlsx