ที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานีบริการ ngv และ lpg จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ngv คือก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยก๊าซ นี้มีส่วนประกอบหลักคือก๊าซมีเทนที่มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง ส่วน lpg มีอยู่ 2 ชนิดที่สามารถถูกเก็บในรูปแบบของเหลวภายใต้แรงกดดันคือ โปรเพนและบิวเทน ในขณะที่ isobutane ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกับบิวเทนโดยปกติบิวเทนและไอโซบิวเทน จะถูกผสมกับโปรเพนในหลายๆสูตร ขึ้นอยู่กับความต้องการเพื่อนำไปใช้พลังงาน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสถานีบริการแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e0067361-1495-4568-b946-5955df4c7f7e
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง แก๊ส
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xlsx
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
Last update dataset : April 12, 2024  
csv