Text Size | A   A   A
ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศจำแนกตามรูปแบบการขนส่ง
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง ประกอบด้วย ทางถนน (Road) ทางราง (Railway) ทางแม่น้ำ (River) ทางทะเล (Sea) และทางอากาศ (Air) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ ทางถนน แบบจำลองสถานการณ์ข้อมูลการขนส่งสินค้า จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทางราง การขนส่งสินค้าทางรางภายใต้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทางแม่น้ำ เรือบรรทุกสินค้าและเรือจูงที่เข้า-ออกท่าเรือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ภายใต้กรมเจ้าท่า (จท.) ทางทะเล เรือค้าชายฝั่งที่เข้า - ออกด่านศุลกากร โดยกรมเจ้าท่า (จท.) นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล ทางอากาศ การขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานภายใต้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

Data source cannot be displayed.
ปริมาณขนส่งสินค้าในประเทศจำแนกตามรูปแบบการขนส่ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c260642a-0352-4814-bce9-c56ec7a48b71
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags การขนส่งสินค้า ขนส่งสินค้าในประเทศ
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การวิเคราะห์และการประมาณการความต้องการการขนส่งสินค้า (หน่วย : ตันต่อปี) จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง (ทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ) ในปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575...
Last update dataset : January 17, 2022  
xls csv doc pdf
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
การวิเคราะห์และการประมาณการข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า (หน่วย :ล้านตันต่อปี) การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (หน่วย : ล้านตันต่อปี) และต้นทุนการขนส่งสินค้า (หน่วย : บาท/ตัน-กิโลเมตร)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx