ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดเป็นการแสดงฐานะการคลังของรัฐบาลเพื่อ ใช้ในการติดตามฐานะเงินสดของรัฐบาลที่มีการรับและจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง รวมทั้งใช้ในการบริหารเงินสด และการกู้ยืมเงินเพื่ออชดเชยการขาดดุลของรัฐบาล โดยมี องค์ประกอบของฐานะ หน่วย: ล้านบาท

Data source cannot be displayed.
ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a62e97ab-4017-463f-9043-792666229ae3
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags รายจ่่ายภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date February 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกียรติศักดิ์
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อ การใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท 2....
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf