งบการเงินย้อนหลัง 10 ปี (2552-2562) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งบการเงินย้อนหลัง 10 ปี (2552-2562)
Rating
Organizations : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

งบการเงินย้อนหลังของ Thai PBS 10 ปี (2552-2562) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่ 2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนที่ 3 งบกระแสเงินสด สามารถอ่านเอกสารประกอบเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินจากรายงานผลปฏิบัติงานปี 2562-2562 ทาง URL ที่ปรากฏ

Data source cannot be displayed.
งบการเงินย้อนหลัง 10 ปี (2552-2562)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 494b5723-de37-4d88-a54f-fc697cd457b2
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags กระแสเงินสด ค่าใช้จ่าย งบการเงิน รายได้
Visibility Public
Dataset create date November 27, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วราวุธ ศรีสุรา
Contact Email warawuts@thaipbs.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เป็นข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อหัวต่อปีในระดับอุดมศึกษา
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv api
การขายส่งที่ดำเนินงานด้วยตนเองหรือทำโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง (การขายเพื่อค่าคอมมิชชั่น/ค่านายหน้า) ซึ่งเกี่ยวกับการขายส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (นำเข้า/ส่งออก)
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx