ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในศูนย์บริการสาธารณสุข - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในศูนย์บริการสาธารณสุข
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรักษา (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) ในและนอกเวลาราชการ รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิกทันตกรรมรายเดือน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในศูนย์บริการสาธารณสุข
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 37edc64c-6a0d-4626-9bbd-6655aea3e936
Tags ทันตกรรมพื้นฐาน ทันตกรรมรักษา
Visibility Public
Dataset create date July 7, 2023
Maintain date May 7, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2877-8
Contact Email dentplanbma2012@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source คลินิกทันตกรรมในสังกัดสำนักอนามัย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2023-09-14
Data release calendar 2023-07-04
Disaggregate (Statistical data)
    High Value Dataset No Show