ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมเชิงรุก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมเชิงรุก
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมเชิงรุก (ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิก ทันตกรรมรายเดือน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมเชิงรุก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key cc3fcdc2-5bc6-4baf-9fc8-3cb18f40dfd1
Tags ทันตกรรมเชิงรุก ทันตกรรมโรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date July 7, 2023
Maintain date March 7, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2877-8
Contact Email dentplanbma2012@gmail.com
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี, ตัวชี้วัดระดับประเทศ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source คลินิกทันตกรรมในสังกัดสำนักอนามัย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2023-09-14
Data release calendar 2023-07-05
Disaggregate (Statistical data)
    High Value Dataset No Show