ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c798ac6f-a005-45eb-971e-4e73cc898ed4
Groups เกษตรกรรม
Tags การใช้ที่ดิน ข้อมูลพื้นฐาน ครัวเรือนเกษตร ทรัพย์สิน ทัศนคติ ภาวะเศรษฐกิจ รายจ่าย รายได้ หนี้สิน แรงงานเกษตร
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร/ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.)
Contact Email cai-econ@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ความเป็นมา ประวัติตำบลทุ่งมะพร้าว
Last update dataset : June 6, 2023  
api
ข้อมูลสถิติจำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามพื้นที่การสำรวจ และพื้นที่ภูมิลำเนาเดิมของแรงงาน ปี พ.ศ. 2562 - 2564
Last update dataset : June 4, 2023  
xls
รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับ มาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
Last update dataset : June 4, 2023  
.xls