Text Size | A   A   A
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล
Rating
Organizations : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
facebook   twiter

กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลที่ได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)

Data source cannot be displayed.
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 25a45a0b-2667-488b-9ba3-208cf7cbefaa
Tags กระบวนการ การวิเคราะห์ ขั้นตอน ประมวลข้อมูล
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
Contact Email ict@labai.or.th
Objective
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินการ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่างๆ ภายในหน่วยงาน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License GNU Free Documentation License
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสังกัดงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Last update dataset : March 10, 2022  
  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
  Last update dataset : March 10, 2022  
  docx pdf
  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
  Last update dataset : March 10, 2022  
  docx pdf doc