Text Size | A   A   A
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท
Rating
Organizations : กรมทางหลวงชนบท
facebook   twiter

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท

Data source cannot be displayed.
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำกรมทางหลวงชนบท
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f64abf03-8e5c-4433-a4c3-3fdc7d965869
Tags กรมทางหลวงชนบท คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ ระบุ คำสั่ง
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email itc@drr.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source คำสั่งกรมทางหลวงชนบท
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
Created date 2021-03-25
Last updated date 2021-04-09
High Value Dataset No Show
Related
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล ประจำกรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมบริกร ดังนี้ 1.คณะทำงานบริกรข้อมูลด้านภารกิจพัฒนาโครงข่าย...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
บัญชีโครงข่ายสะพาน ที่ประกอบด้วย รหัสสะพาน ชื่อสะพาน สถานที่ตั้ง ข้อมูลกายภาพ รายละเอียดถนนเชิงลาด พิกัดสะพาน หน่วยงานรับผิดชอบ
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf