Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด
Rating
Organizations : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบคลังข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

MODEL รูปแบบการจัดบริการเพื่อรับการจัดสรร

Model ความหมาย 1 หน่วยบริการประจำ แสดงตัวเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อด้วย (รับทั้งผู้ป่วยนอก - ใน) 2 หน่วยบริการประจำ ไม่แสดงตัวเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ (รับแค่ผู้ป่วยนอก - ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยใน) 4 เหมือน Model 1 แต่มีการกำหนดการเข้าใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน (ใช้ในเขต 13 กรุงเทพฯ)

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 545fe3d0-3f42-4f9c-b80a-e30d77e134a7
Groups สถิติทางการ
Tags ต่อจำนวนประชากร สิทธิหลักประกันสุขภาพ
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Contact Email c2_reg@nhso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
Last update dataset : May 26, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2563
Last update dataset : May 26, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2562
Last update dataset : May 26, 2022  
xlsx