การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

"วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม เพื่อใช้ประกอบการสำรวจภาคสนาม,เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์วิจัย,เพื่อใช้ประกอบการศึกษา "

Data source cannot be displayed.
การปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 36fbff78-c444-4652-b039-079afec5fc5f
Tags ครัวเรือนเกษตร คำนิยาม พวกหมู่บ้าน(Stratum) ภาวะเศรษฐกิจ แบบสอบถาม แผนปฏิบัติงาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร/ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.)
Contact Email cai-econ@oae.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การจัดแบ่งพวกหมู่บ้าน(Stratum) จากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,คำนิยามจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2021-01-31
High Value Dataset No Show
Related
รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf