Text Size | A   A   A
ข้อมูลอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
facebook   twiter

เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 9fb2fe9c-850a-4f39-9145-61ded0edb0de
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags SMEs ข้อมูลด้านการคลังสาธารณะ ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน ลูกค้า กสอ. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date April 9, 2022
Maintain date April 9, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ และ นายอภิมุข เกียรติศิริกุล
Contact Email abhimuk@dip.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ประเทศ
Data Source -
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language อังกฤษ
Last updated date 2022-04-09
Data release calendar 2022-04-09
First year of data (Statistical data) 2561
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
สถิติรายปี
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC)
Last update dataset : August 5, 2022  
csv
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Last update dataset : August 5, 2022  
csv