Text Size | A   A   A
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7 datasets found
Order by :
รายงานจำนวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ละจังหวัด จำแนกตามปีงบประมาณและประเภทองค์กรที่สังกัด (SMEs และวิสาหกิจชุมชน)
Last update dataset : August 3, 2022  
csv
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรอันเกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นการเปรียบเทียบยอดขายของธุรกิจในระยะเวลาต่างกัน เพื่อบอกถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับยอดขายในปีที่ผ่านมา
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นการพิจารณาว่ารายได้จากการขายที่เกิดขึ้น 100 บาท ธุรกิจสามารถสร้างกำไรสุทธิได้กี่บาท หากค่าที่ได้ออกมาในอัตราส่วนที่สูง...
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นการพิจารณาว่าธุรกิจมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้มากเพียงพอต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายมากน้อยเพียงใด
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น
Last update dataset : April 9, 2022  
csv
รายงานจำนวนผู้รับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทองค์กร แยกตามปีงบประมาณ
Last update dataset : April 8, 2022  
csv