ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 1. อาคารสงเคราะห์ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัย และอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. จำนวนข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2549 แต่มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร งานอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุง 6 มิติ ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย สี ความปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อม (สวนหย่อม) ระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภค ความมั่นคงคงแข็งแรง 3. อัตราค่าเช่าห้องพัก อาคารที่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 500 อาคารที่ไม่มีลิฟท์ ราคาห้องละ 400 บาท

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 46d4d534-19e9-4d08-86a5-99dd71c81a50
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง อาคารสงเคราะห์
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xlsx