จุดบริการด่วนมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จุดบริการด่วนมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จุดบริการด่วนมหานคร โครงการ "BMA Express Service จุดบริการด่วนมหานคร" เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการนอกสำนักงานเขต ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ต้องการพัฒนาบริการของสำนักงานเขตให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน จุดบริการด่วนมหานครจะเป็นเหมือนสำนักงานเขตสาขา ตั้งอยู่ ณ ชุมทางที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางผ่าน ไป – กลับระหว่างบ้าน ที่ทำงาน

Data source cannot be displayed.
จุดบริการด่วนมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e41afc7f-4429-4567-91ba-a3d485e2da3f
Tags กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร จุดบริการด่วน ที่ตั้ง
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับการปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 และ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ร้องทุกข์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนเรื่องทั้งหมดในเขตปกครองพิเศษจังหวัดกรุงเทพมหานคร,...
Last update dataset : June 7, 2024  
url api
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ชนิด shapefile ปี 2562 Datum : WGS84 link แบบคำขอ...
Last update dataset : June 7, 2024  
api shp