ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 359a218b-707f-489c-be80-d2425feda0d6
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สำนักงานเขต
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx api rdf
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
Last update dataset : September 7, 2023  
csv