Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนการเกิด – การตายของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bffccd15-f2f6-42e4-9085-0c8d61dfe054
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags กรุงเทพมหานคร การตาย การเกิด
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
อัตราส่วนร้อยของความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจดทะเบียนการตาย
Last update dataset : December 2, 2021  
csv xlsx
อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน จากสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
Last update dataset : December 2, 2021  
csv xlsx
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf