Text Size | A   A   A
ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและอนามัย การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริม การควบคุมป้องกันโรคของประชาชน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาสังกัดกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 060f60bf-4284-435f-800c-5c0c56bbf18b
Groups สาธารณสุข
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุข
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
Last update dataset : January 15, 2022  
xlsx csv api
แสดงข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา/สวนสาธารณะ จากการรายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19
Last update dataset : October 31, 2021  
url