ภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key aec87baa-dfdb-4cfd-9ec8-3dbefd9878f4
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ข่าวจริง ข่าวบิดเบือน ข่าวปลอม
Visibility Public
Dataset create date January 5, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email sajja.c@mdes.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลผลการดาเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)
Last update dataset : October 12, 2023  
csv xlsx pdf
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL Survey) สำรวจตามกรอบของ UNESCO : Media and Information Literacy Assestment Framework ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ...
Last update dataset : July 19, 2023  
pdf
ชุดข้อมูลภาพรวมการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ปี 2563
Last update dataset : June 4, 2023  
csv xlsx