Text Size | A   A   A
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 866a5af2-6a94-4ddd-8e56-7fb086da0986
Dataset create date July 30, 2020
GeoCoverage Thailand
Groups เกษตรกรรม
Tags ราคา สินค้า เกษตร
Contacts Name สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Maintainer Email prcai@oae.go.th
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset No Show
Maintain date July 30, 2020
License DGA Open Government License
Related
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
Last update dataset : September 23, 2021  
pdf csv xlsx url
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
Last update dataset : September 9, 2021  
url
ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต
Last update dataset : September 3, 2021  
url