มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายละเอียดมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฉบับปรับปรุงของ อพท. ที่ได้รับการยอมรับจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ที่เป็นองค์กรระดับสากลว่า เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของ GSTC (GSTC Destination Criteria)

Data source cannot be displayed.
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5c0d3336-5ffa-4568-a5b0-ce69aabdf4b4
Tags GSTC STMS มาตรฐานท่องเที่ยว มาตรฐานสากล ยั่งยืน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว
Contact Email dtc@dasta.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 0
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ผลการจัดทำมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support อื่นๆ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
Data Collect ไม่มี
URL http://catalog.dasta.or.th/
Data Language อังกฤษ
Created date 2018-04-01
Last updated date 2021-04-20
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รายละเอียดมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี 2561 (ฉบับภาษาไทย)
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
รายละเอียดมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี 2561 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
รายละเอียด (ร่าง) มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีการจัดทำและปรับปรุงตามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf