พาสำรวจ! ข้อมูลแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดีไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

พาสำรวจ! ข้อมูลแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดีไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำชุดข้อมูลแหล่งโบราณคดีของไทย เพื่อทำแหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้าและเป็นคลังข้อมูลระดับประเทศเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการของแหล่งโบราณคดีที่มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล

โดยชุดข้อมูลในปัจจุบันเป็นการลงข้อมูลที่เน้นแหล่งที่สำคัญๆ 2-3 แหล่งต่อจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเห็นว่า จังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยล้วนมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญทั้งสิ้น โดยจะมีการเพิ่มเติ่มข้อมูลต่อๆไป

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/archaeological-site-of-thailand/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/archaeology