สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 23 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณฝนคาดการณ์ 6 เดือนล่วงหน้า รายจังหวัดทั่วประเทศ โดยอาศัยวิธีการ Machine Learning ของข้อมูลดัชนีสมุทรศาสตร์ และ ดัชนีภูมิอากาศ ต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้วิธีการเฉลี่ยเชิงพื้นที่แบบ Inverse Distance Weighted (IDW)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
อุณหภูมิรายชั่วโมง ที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ องศาเซลเซียส (ºC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
ปริมาณฝนตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยข้อมูลตรวจวัดสะสมรายชั่วโมง และข้อมูลตรวจวัดสะสมรายวัน โดยมีหน่วยการวัดเป็น มิลลิเมตร (มม.) หรือ millimeter...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
ระดับน้ำราย 10 นาที หน่วยเป็น ม.รทก. (เมตรเทียบระดับน้ำทะเลปานกลาง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
ความชื้นสัมพัทธ์รายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ เปอร์เซ็นต์ (%)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
จำนวนวันที่ฝนไม่ตกต่อเนื่องนานที่สุดในช่วงฤดูฝนของแต่ละปี รายจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดรายปีรายสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาวิเคราะห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
จำนวนวันที่ฝนตกหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 35 มิลลิเมตร ในแต่ละปี รายจังหวัดทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
url
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือนของแต่ละตำบลทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จาก shapefile พื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี 2548-2564...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
csv pdf
รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายเดือน และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
pdf
รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรายสัปดาห์ และการคาดการณ์ล่วงหน้าของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
pdf
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg
แบบจำลอง SWAN พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณน้ำตื้น และเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของอ่าวไทยที่มีความลึกเฉลี่ย 45 เมตร โดยระบบพยากรณ์คลื่นที่พัฒนาขึ้นนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg
คาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลอง WRF-ROMS โดยใช้ ชุดข้อมูล GFS ความละเอียด 0.5 Degree จาก National Center of Atmospheric Research
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
jpeg
รายงานคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรายตำบลในช่วง 6 เดือนข้างหน้า วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลแผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำไว้ (Baseline potential risk maps)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
url
รายงานสรุปคาดการณ์ฝนในช่วง 6 เดือนข้างหน้าของประเทศไทย โดยอาศัยวิธีการ Machine Learning ของข้อมูลดัชนีสมุทรศาสตร์และดัชนีภูมิอากาศต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2566  
url