ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือนวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx pdf
ชุดข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จำนวน 313 สถานี Water Level batch data from Telemetering System owner by Hydro Informatics...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv pdf