ขนาดตัวอักษร |    
กรมสรรพสามิต
หน่วยงานระดับกรม
พบ 46 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษียาสูบ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีสุรา (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนผู้จดทะเบียนสรรพสามิต จำแนกตามสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นในประเทศ และนำเข้า + จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี) (แยกตามพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกตามประเภทภาษี (รายเดือน) (แยกตามพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต (นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกในประเทศ และนำเข้า จำแนกตามประเภทภาษี (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตขายไพ่จำแนกตามประเภท และพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สถิติผลการจัดเก็บภาษี จำแนกเป็นสินค้า/บริการ/นำเข้า แต่ละพื้นที่ (รายปี รายเดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv