ขนาดตัวอักษร |    
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 18 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อผู้จัดงานแสดงสินค้า/บริการที่ได้มาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
Virtual, Viirtual Exhibition, งานออนไลน์, กิจกรรม, งานแฟร์, งานแสดงสินค้า, งานในต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
ข้อมูลประเภทกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใช้ในการจัดหมวดหมู่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกประเภทกิจกรรมในการค้นหาข้อมูลได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยส่งออก ฝึกอบรมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
หน่วยงานของกรมที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xml
รายชื่อและข้อมูลติดต่อของนิติบคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xml
ประเภทกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ, งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ, โครงการพิเศษ, ฝึกอบรม/สัมมนา และ Online Business Matching
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
ข่าวด้านการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลแนวโน้มสินค้า แนวโน้มตลาด และกิจกรรมที่น่าสนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
รายชื่อกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
ข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แสดงชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล ตามประเภทสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
รายชื่อกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศที่มีศักยภาพและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเจรจาธุรกิจการค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
รายชื่องานแสดงสินค้า/บริการที่มีศักยภาพและมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเจรจาธุรกิจการค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
เอกสาร/หลักฐานที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเพื่อขอเบิกจ่ายเงินหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
รอบการเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร รอบการประชุมของคณะกรรมการโครงการเพื่อพิจารณาการสมัคร และรอบการแจ้งผลอนุมัติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
jpeg
หลักเกณฑ์การสนับสนุน เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ลักษณะของกิจกรรมที่ให้การสนับสนุน วงเงินสนับสนุนและจำนวนสิทธิ์ เงื่อนไขการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมของนิติบุคคลแต่ละราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xml