สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หน่วยงานระดับกรม
พบ 37 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ฐานข้อมูลโครงการ Transformation ภาคตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ข้อมูล PR สาขาภาคใต้ตอนบน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ฐานข้อมูลเครือข่ายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล65
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls pdf
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล62
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls pdf
ข้อมูลเครือข่าย สาขาภาคใต้ตอนบน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล63
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls pdf
ตำแหน่งงานว่างของจังหวังภูเก็ต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
เครือข่าย Networking ในการส่งเสริมดิจิทัลในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ฐานข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls
ฐานข้อมูลโครงการ Mini Transformation
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xlsx
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล64
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
xls pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
xls
แผนการดำเนินงานของสำนักงาน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
xls
ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
xls
ผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
xls
แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงาน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
xls
ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปี2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2565  
xls
สถิติทางการอุตสาหกรรมดิจิทัล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานของข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะรายพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
csv