กรุงเทพมหานคร - องค์กร - Open Government Data of Thailand
1,204 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

กรุงเทพมหานคร

ส่วนกลาง
ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เขต (1,024 )

ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
เส้นทางรถไฟฟ้าลอยฟ้า (221 )

เส้นทางรถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok mass Transit System: BTS) ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
zip csv
ข้อมูลสถานีสูบน้ำ (97 )

สถานีสูบน้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
ข้อมูลการสถานประกอบการในพื้นที่เขต (575 )

ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
จำนวนเรื่องลับ/เรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมาย (45 )

จำนวนเรื่องลับ/เรื่องร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร จำแนกรายหน่วยงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
ข้อมูลป้าย 50 เขต (51 )

ป้าย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข (70 )

ศูนย์บริการสาธารณสุข

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต (445 )

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (75 )

เส้นทางรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (suvarnabhumi airport rail link:arl:sarl)

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
zip csv
ข้อมูลศูนย์กีฬา (65 )

ศูนย์กีฬา

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลปริมาณการจราจร (1,605 )

จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
xlsx
จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2565 (132 )

จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
ที่ตั้งห้างสรรพสินค้า (85 )

ที่ตั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
zip csv
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (149 )

จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดในแต่ละเดือน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารใน แม่น้ำเจ้าพระยา (85 )

ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv zip
ข้อมูลการให้บริการทันตกรรมเชิงรุก (112 )

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการทันตกรรมเชิงรุก (ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รวบรวมข้อมูลจากทุกคลินิก ทันตกรรมรายเดือน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
การมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร (7 )

รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลงานที่หน่วยงานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำแนกเป็นรายกระบวนงานและนวัตกรรมการให้บริการ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (53 )

จากรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
csv
ข้อมูลวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (84 )

วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลประตูระบายน้ำ (49 )

ประตูระบายน้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2567