สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการเกิดและการตายวิเคราะห์และประมวลผลจากฐานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุขในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข จำแนกรายเขต รายจังหวัด รายตำแหน่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายงานความชุกของการมารับบริการจำนวนและอัตราตามสาเหตุการป่วยรายกลุ่มโรคและสาเหตุภายนอก ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2566  
pdf