รายงานสถิติสาธารณสุข - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานสถิติสาธารณสุข
คะแนนความนิยม
องค์กร : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
facebook   twiter

ข้อมูลการเกิดและการตายวิเคราะห์และประมวลผลจากฐานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Data source cannot be displayed.
รายงานสถิติสาธารณสุข
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล abcae655-aa3c-4c0a-9161-92730a99975c
คำสำคัญ สถิติชีพ สถิติสาธารณสุข อัตราตาย อัตราเจริญพันธุ์ เกิดมีชีพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 31 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/งานข้อมูล1
อีเมลผู้ติดต่อ status03.1@health.moph.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ฐานทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อัตราเจริญพันธุ์ตามช่วงอายุมารดา จากสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) ในช่วงเวลาหนึ่ง แสดงในรูปของอัตราส่วนต่อสตรี 1,000 คน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
จํานวนคนตายทั้งหมดในปีหนึ่งต่อประชากร 1,000 คน เป็นวิธีการวัดอัตราตายของประชากรขั้นต้น เพื่อทราบอัตราตายต่อปีอย่างคร่าวๆ เนื่องจากไม่ได้คํานึงถึงอัตราตายตามองค์ประกอบทางอายุ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv