คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรม สุขภาพจิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของคนไทย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยที่กําหนดไว้ สําหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป (27.01-34.00 คะแนน)

Data source cannot be displayed.
คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5d71c105-4804-4912-9199-6f8cd70c1c04
คำสำคัญ Health Official Statistics คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต สถิติทางการ สุขภาพ สุขภาพจิต สุขภาพจิตคนไทย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ slaborfs@nso.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ไม่ประจำ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำรวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/9c
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2016-09-30
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-09-01
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อาชีพ
  • สถานภาพการทำงาน
  • อื่นๆ
สถานภาพแรงงาน,โครงสร้างกำลังแรงงาน, ลักษณะทางเศรษฐกิจ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คะแนน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) องค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต จากรายงานการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย 2558 บทที่ 1 หน้า 2
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานของกรมสุขภาพจิตมาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทหน้ากาก (หน้ากากอนามัย/หน้ากากใช้ครั้งเดียว/N95)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
ขอรับเบี้ย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
doc
คำร้องขอใช้ถัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
doc