ข้อมูลพืชสมุนไพร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพืชสมุนไพร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลพืชสมุนไพร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพืชสมุนไพร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0f486a82-e44e-491d-8122-786a3ae3922c
คำสำคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานข้อมูล พืช พืชสมุนไพร ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ สมุนไพร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 15 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) / สำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
อีเมลผู้ติดต่อ pijittra@bedo.or.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา https://thaibiodiversity.org/
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม หมายถึง พืชและสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์ ที่มีการนำพระนามของพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มิถุนายน 2567  
  csv xlsx
  ข้อมูลของธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv
  ข้อมูลแหล่งฟื้นฟูอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนและพืชท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv