รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่หน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวม หรือจัดทำไว้

Data source cannot be displayed.
รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3421c9de-7bd3-49d0-9a68-61a22e8a194c
คำสำคัญ ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ สารสนเทศ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 31 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ ict@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของ สผ.
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมจากกอง/กลุ่มอิสระของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://gis.onep.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-03-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-12-20
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลประชากรศาสตร์ การศึกษา แรงงาน สุขภาพ สวัสดิการ ศาสนา และความยุติธรรมในมิติภาพรวมประเทศ และจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf