ย่านชุมชนเก่า - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ย่านชุมชนเก่า
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลของย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้

Data source cannot be displayed.
ย่านชุมชนเก่า
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 604f6eb7-fc79-4e3c-928d-f1a75801798f
คำสำคัญ ชุมชน ชุมชนเก่า ย่านชุมชนเก่า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ culturalenvi@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า และนำทะเบียนย่านชุมชนเก่าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานในย่านชุมชนเก่าของตนได้อย่างเหมาะสม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปรับปรุงเมื่อมีการประกาศพื้นที่เป็นย่านชุมชนเก่าเพิ่มเติม
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา การสำรวจพื้นที่
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • XLS
  • Shapefile
  • อื่นๆ
KML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://ocd.onep.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-04-28
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-02-28
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:10,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 97.82
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 105.62
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 20.46
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 5.62
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2 เมตร
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2023-02-14
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้และพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url
รายชื่อชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url
ข้อมูลโครงการมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx