ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Data source cannot be displayed.
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 532dc6d4-0f87-44af-8f72-491ee473db30
คำสำคัญ PMQA 4.0 การประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน PMQA 4.0 ระบบราชการ ระบบราชการ 4.0 ราชการ 4.0 สถานะ หน่วยงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 พฤศจิกายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 15 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
อีเมลผู้ติดต่อ saraban_0928@dnp.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ผลการประเมินฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร.
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2018-09-30
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลหลากหลายประเภทผลการประเมินส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายหน่วยงาน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
xls pdf csv
ข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
api url
การพัฒนายกระดับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 )
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
csv