ขนาดตัวอักษร |    
การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย มาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัยโดยตรง 2.การใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการ นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดเล็ก กิจการเฉพาะอย่าง ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไฟสาธารณะ มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาธุรกิจการค้าและบริการโดยตรง 3.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรม นำผลรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกใน สาขากิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ ไฟสำรอง และ Interruptible Rate (IR) มาแสดงผลเป็นสาขาการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอุตสาหกรรมโดยตรง 4.การใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรม นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาการสูบน้ำมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาเกษตรกรรมโดยตรง 5.การใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง) นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาไฟชั่วคราวมาแสดงผลเป็นการใช้ไฟฟ้าสาขาสาขาอื่น ๆ (สาขาเหมืองแร่ และการก่อสร้าง)โดยตรง

Data source cannot be displayed.
การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7fc9e90f-0433-4612-81ab-7f1d689f9271
คำสำคัญ การค้า การใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง จังหวัด ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ รายสาขา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เหมืองแร่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ policy_mene@energy.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) กิโลวัตต์ชั่วโมง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กันยายน 2565  
xlsx
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กันยายน 2565  
csv
ปริมาณการจำหน่ายเบนซิน 91 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กันยายน 2565  
csv