ขนาดตัวอักษร |    
ที่มาและความสำคัญของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม คุ้มครองดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด ทั้งหมด 8 เครือข่าย

Data source cannot be displayed.
ที่มาและความสำคัญของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7abd770a-fde8-497c-bffb-a4f8472c0563
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เครือข่าย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 8 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 8 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ hotline1362@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เครือข่ายสถานศึกษา / ชมรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
  csv
  ข้อมูลเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
  csv
  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
  csv