ขนาดตัวอักษร |    
แผนการดำเนินงาน/แผนงานที่สำคัญประจำปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
facebook   twiter

แผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี

Data source cannot be displayed.
แผนการดำเนินงาน/แผนงานที่สำคัญประจำปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4cb03081-657b-40f4-9420-b07503b3ed73
คำสำคัญ แผน อ.อ.ป. แผนการดำเนินงาน แผนงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล/ส่วนยุทธศาสตร์และแผน
อีเมลผู้ติดต่อ planfio520@hotmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/3973 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ อ.อ.ป. นำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สคร. และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยในปี 2562, 2563อ.อ.ป. ได้ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 มาอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/plan64.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลแผนปฏิบัติการรายปี ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
การจัดทำแผนยุทธศาสต์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
url