ขนาดตัวอักษร |    
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
คะแนนความนิยม
องค์กร : วิทยาลัยการอาชีพเบตง
facebook   twiter

วิทยาลัยการอาชีพเบตงเป็นสถานศึกษาสังกัดสักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 โดยเริ่มดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ 2539 ผูกพัน ปีงบประมาณ 2540 และ 2541 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 เป็นปีแรก โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.) หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม สาขาวิชาช่างยนต์ และ พณิชยการ ส่วนในปีการศึกษา 2542 ได้ขยายสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพิ่มอีก 1 สาขา และเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 สำหรับปีการศึกษา 2543 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคปกติ และสมทบในปีการศึกษา 2544 ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ การติดตั้งไฟฟ้ากำลัง และการบัญชี สำหรับในปีการศึกษา 2546 ได้ขยายสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา และปีการศึกษา 2547 เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปีการศึกษา 2550 ระดับปวช. เพิ่มสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2bbce49c-c475-48a4-808c-8f488bf4775d
วันที่สร้างชุดข้อมูล 3 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
ป้ายกำกับ สถาบันการศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวภคมน บือนา
อีเมลผู้ติดต่อ dada.llwuda@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนักเรียน จำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
xls
จำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ที่ผ่านการเห็นชอบโดยกรมการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv