ขนาดตัวอักษร |    
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาและใช้ในการวัดระดับการพัฒนา

Data source cannot be displayed.
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6db7d906-c339-45c3-b078-2c9f94258808
คำสำคัญ การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว
อีเมลผู้ติดต่อ tis@dasta.or.th
วัตถุประสงค์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา การจัดทำเกณฑ์ฯ โดย อพท. เป็นหน่วยงานกลางประสานการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนทั้งนักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการท่องเที่ยว
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ DASTA Knowledge
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สมาคมท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา มูลนิธิ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/standardfortourismthai/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2018-08-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2018-08-21
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
SDGs Goal 8 Decent work and economic growth (เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xlsx
ข้อมูลการท่องเที่ยวเขตพระนคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวเดือนธนวาคม ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf