ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2562-2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำแนกกิจกรรมรายตำบล ซึ่งกิจกรรมบางกิจกรรมดำเนินการในหลายตำบล
ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างหลักของหน่วยงานสำหรับใช้งานภายในชุมชน มี 5 ด้าน คือ ด้านคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ำ ด้านการสื่อสาร และด้านการกำจัดขยะ หน่วยดำเนินการ หมายถึง ส่วนราชการที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2562-2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ffee59ca-7556-4463-9767-42c061eb088c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ นครสวรรค์
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ป้ายกำกับ นครสวรรค์ โครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
อีเมลผู้ติดต่อ Nksw.plan@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Open Government License - Thailand
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานทะเบียนวัดจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยข้อมูล  รหัสวัด ชื่อวัด ที่อยู่ นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx