ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A

ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล

ตัวชี้วัด Data Catalog Open Data เป้าหมายขั้นสูง (100) ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นแบบดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปี 2565 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการประเมินศักยภายในการดำเนินงาน (Potential Base) มีน้ำหนักร้อยละ 15 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิด Digital Government ในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบให้ สพร. เป็นผู้ดูแลในการตรวจประเมิน และให้คำแจงในเกณฑ์เป้าหมายขั้นสูง (100) ประกอบด้วย

การนำข้อมูล metadata และระบุแหล่งข้อมูลที่ถูกจัดใยหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดบนระบบบัญชีชุดข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด (20 คะแนน)

การนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตามประเด็นภายใต้ของ Focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

คลิปนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียด แนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างการจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในเป้าหมายขั้นสูง (100) ประจำปี 2565

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=_-JTa4r7u_0

 

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

00.00 : part1 ภาพรวมตัวชี้วัดปี 65

08.20 : part2 การประเมินข้อมูล Structure Data

18.30 : part3 การประเมินข้อมูล Un-Structure Data

23.37 : part4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

27.55 : part5 สรุป และ คำถามที่พบบ่อย

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่: https://bit.ly/dgaopdc65