Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกรม
Tags
Formats
27 datasets found
Order by :
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาศิลปกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่มีความรู้ในรายวิชานั้นๆ
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Last update dataset : February 27, 2022  
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Last update dataset : February 27, 2022  
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาประมง
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาพาณิชยนาวี
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Last update dataset : February 27, 2022  
คำสั่งอนุมัติหลักสูตร
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาคหกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
Last update dataset : February 27, 2022  
ข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
Last update dataset : February 27, 2022